Introductie

Het congresprogramma bestaat uit zes zeer praktijkgerichte lezingen over de verschillende mogelijkheden die u heeft bij het herstel van functie en esthetiek bij premolaren en molaren.

Een zeer praktijkgerichte update van uw kennis over posterieure restauraties.

Premolaren en molaren krijgen veel voor hun kiezen. Bij herstel van omvangrijk weefselverlies door cariës, fracturen of slijtage werd in het verleden daarom al snel voor een volledige kroon gekozen. Vandaag de dag is het echter mogelijk om meer weefselbesparend te werk te gaan. Door een directe composietrestauratie te vervaardigen of te kiezen voor een partiële indirecte restauratie. POSTERIOR2016 biedt een update over de verschillende mogelijkheden bij het herstel van functie en esthetiek bij premolaren en molaren.

Van welk type restauratie mag u welke levensduur verwachten? Wat zijn mogelijke risico’s? Wat zijn patiëntgebonden factoren waarmee u rekening moet houden? Kiest u voor een indirecte of een directe restauratie? En hoe vervaardigt u die dan? Niek Opdam en Marleen Peumans zullen laten zien dat materiaalkeuze en klinische uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zodat u kiezen duurzaam en mooi kunt restaureren.


Voorspelbaar herstel van functie en esthetiek bij patiënten met een (ernstig) versleten dentitie vereist een gezamenlijke aanpak door tandarts en tandtechnicus. Hoe beïnvloeden occlusie en articulatie de levensduur van uw werk? Is een beetverhoging met behulp van composiet te verkiezen boven een beetverhoging met kronen? Bas Loomans en Ben Derksen tonen dat ernstige en minder ernstige gebitsslijtage op verschillende manieren goed en betrouwbaar kan worden behandeld.

Volkeramische restauraties zijn niet alleen mooi, maar ook sterk . Vaak zal een keuze tussen lithiumdisilicaat en zirconium moeten worden gemaakt. Beide materialen hebben hun voordelen, maar ook hun nadelen. Daniel Edelhoff zal duidelijk tonen hoe u het beste resultaat met deze twee materialen kunt halen.

Vijf gerenommeerde sprekers helpen u bij het maken van lastige keuzes voor uw patiënt. Met dit goed doordachte congresprogramma brengen zij uw kennis weer helemaal up-to-date. Kom naar de RAI op 5 februari 2016.


Congresdag

POSTERIOR2016 gaat gehouden worden in het grote Auditorium van het RAI Congrescentrum in Amsterdam. Zes zeer interessante lezingen, tijd om elkaar te ontmoeten tijdens de pauzes, een uitgebreide informatiemarkt, lunch, borrel.

Vijf sprekers - Zes lezingen

Dr. Niek Opdam

Niek Opdam is universitair hoofddocent aan het Radboudumc. Naast onderwijs doet hij onderzoek op het terrein van de restauratieve tandheelkunde met als speciale aandachtsgebieden de levensduur van restauratief werk in de algemene praktijk, secundaire cariës en gebitsslijtage. Hij promoveerde op zijn proefschrift ‘Clinical procedures for posterior composite restorations’. Hij schreef meer dan 60 artikelen in internationale tijdschriften en hij geeft veel lezingen en cursussen in binnen- en buitenland. Hij is voorzitter van de Academy of Operative Dentistry European Section en van de Practice-based Research Scientific Group van de IADR. Opdam heeft een parttime verwijspraktijk in Ulft met als differentiatie de adhesieve tandheelkunde. In zijn praktijk behandelt hij veel patiënten met gebitsslijtage.


Levensduur en risicoanalyse

Voor een posterieure restauratie kan gekozen worden uit een directe of indirecte techniek. Voor directe restauraties heeft het composiet het amalgaam definitief verdrongen, voor indirecte restauraties wisselen de vernieuwingen qua materialen elkaar in snel tempo af. Traditioneel heeft de indirecte restauratie de reputatie een langere levensduur te hebben maar de adhesieve tandheelkunde heeft ervoor gezorgd dat composieten posterieur een goede levensduur kunnen bereiken. Het streven naar metaalvrij werken voor kronen, bruggen en inlays heeft het fractuurrisico wat vergroot.


Vanuit de laatste stand der wetenschap zal Niek Opdam een overzicht geven wat er qua levensduur verwacht kan worden van verschillende restauratietypen, zowel vanuit de gegevens van klinische universiteitsstudies als het werk van de Nederlandse tandarts. Daarbij komt steeds meer naar voren dat materiaaleigenschappen en details van de techniek ondergeschikt zijn aan patiëntgebonden factoren.

Leerdoelen
 • U leert vanuit de gegevens van wetenschappelijk klinisch onderzoek een afweging te maken wat er qua levensduur verwacht kan worden van een bepaald restauratietype
 • U leert welke argumenten belangrijk zijn bij de keuze voor een indirecte of directe restauratie
 • U leert welke risicofactoren een rol spelen bij levensduur van restauraties

Prof. Dr. Marleen Peumans

Marleen Peumans studeerde in 1987 af aan de KU Leuven waarna zij de post-graduate opleiding tot Tandarts-specialiste volgde. In 1997 promoveerde zij. Haar bijzondere aandacht gaat uit naar het herstel van elementen met adhesieve restauratiematerialen en het klinisch gedrag van deze restauraties. Verschillende (inter-)nationale publicaties zijn verschenen betreffende veneer restauraties, composietrestauraties in de frontregio en de levensduur van adhesieve restauraties. Vanaf 2004 is zij full-time werkzaam als Tandarts Adjunct Afdelingshoofd op de afdeling Conserverende Tandheelkunde (UZ-Leuven), en is deeltijds hoofddocent aan de KU Leuven.

De posterieure enkelvoudige composietrestauratie

Composiet wordt wereldwijd beschouwd als eerste keuze materiaal voor directe restauraties in de posterieure regio. De levensduur van de posterieure composietrestauratie is gunstig. Verschillende reviews noteren een jaarlijks faalpercentage van 1-3%. Een correct uitgevoerde klinische procedure speelt een kritische rol m.b.t de levensduur van de posterieure composietrestauratie.


In deze lezing wordt dieper ingegaan op de verschillende stappen bij het plaatsen van de enkelvoudige posterieure composietrestauratie: de keuze van het composiet en adhesief systeem, de caviteitspreparatie, afzondering, het matrixsysteem, laagjes techniek versus bulk fill, vormgeving, occlusie en afwerking. Zowel de meer beperkte als uitgebreide posterieure composietrestauratie met knobbelopbouw komen aan bod. Tenslotte wordt belicht dat regelmatig onderhoud en lokaal herstel van de defecte posterieure composietrestauratie de levensduur zal verlengen.


Leerdoelen
 • U leert de principes kennen voor het vervaardigen van een optimale posterieure composietrestauratie
 • U leert het beste materiaal te kiezen voor de posterieure composietrestauratie
 • U leert de factoren die het klinisch gedrag van de posterieure composietrestauratie bepalen
 • U leert de herstelmogelijkheden van de defecte posterieure composietrestauratie

Dr. Bas Loomans

Bas Loomans is in 2007 gepromoveerd op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. Hij is senior-onderzoeker op het Radboudumc en is betrokken bij onderzoek, onderwijs, postacademische cursussen en geeft lezingen in binnen- en buitenland. In 2008 heeft hij als gastdocent/onderzoeker op de KU Leuven gewerkt (Prof.dr. B. van Meerbeek). Hij is op dit moment projectleider van een klinisch onderzoek naar de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage aan het Radboudumc in Nijmegen. Naast zijn aanstelling op de universiteit is hij twee dagen per week werkzaam als algemeen practicus in een verwijs- en groepspraktijk in Nijmegen, waar zijn speciale aandacht uitgaat naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde.

Is ernstige gebitsslijtage altijd ernstig?

Tandartsen worden steeds vaker geconfronteerd met patiënten met ernstige gebitsslijtage. Om de vraag te kunnen beantwoorden of deze ernstige gebitsslijtage inderdaad altijd ernstig is, dienen onder andere de etiologie en progressiesnelheid van gebitsslijtage samen met de hulpvraag van de patiënt in acht te worden genomen. Hiernaast spelen de leeftijd van de patiënt, individuele risicofactoren en kennis en kunde van de operateur een belangrijke rol.In deze voordracht zal Bas Loomans praktische en bruikbare handvatten en adviezen geven om weloverwogen keuzes te maken tussen restauratief ingrijpen of counselen en monitoren. Verder worden verschillende behandelstrategieën en materiaalkeuzes besproken en bediscussieerd, mede gebaseerd op eerste uitkomsten van het grootschalig klinisch onderzoek naar gebitsslijtage aan het Radboudumc in Nijmegen.

Leerdoelen
 • U leert hoe u een weloverwogen behandelstrategie kunt bepalen
 • U leert hoe u beter de onderliggende etiologie en individuele risicofactoren kunt bepalen
 • U neemt kennis van de voor- en nadelen van verschillende behandelmogelijkheden

Ben Derksen

Ben Derksen studeerde tandheelkunde in Utrecht. Vervulde de dienstplicht als tandarts en nam een algemene praktijk over in Arnhem. Hij was 12 jaar parttime werkzaam in de Bijzondere Tandheelkunde (Zwolle) met als hoofdaandachtsgebieden gnathologie en uitgebreide restauratieve behandelingen al dan niet met behulp van implantaten (1989-2001).
Sinds 2002 voert hij naast zijn algemene praktijk ook een verwijspraktijk voor implantologie, gnathologie en gebitsrehabilitatie, die vanaf 2009 gevestigd is aan de rand van Arnhem.
In de loop der jaren werd hij erkend als tandarts-gnatholoog (register NVGPT), implantoloog (register NVOI) en restauratief tandarts (register NVVRT).


Occlusieherstel: een kwestie van kiezen!

De tijd dat directe restauraties als een tijdelijke en inferieure oplossingen werden gezien tegenover de ‘definitieve en superieure’ indirecte restauratie ligt ver achter ons.
‘Definitieve restauratie’ als tandheelkundig optimum is ingeruild voor ‘dynamische restauratie’. Restauraties worden niet langer geacht eeuwigheidswaarde te hebben.
Maakt dat indirecte restauraties obsoleet? Absoluut niet! Bij occlusieopbouw is het bereiken van nieuwe fysiologische intermaxillaire verhoudingen dé grote uitdaging. Eenmaal gevonden, dient deze nieuwe relatie zodanig te worden vastgelegd dat de rest van de behandeling een relatief eenvoudige invuloefening kan zijn en blijven tot in lengte van jaren.


Met dat concept in het achterhoofd bestaat er geen twijfel over de superioriteit van met name de occlusale aspecten van restauraties, die via een indirecte techniek zijn vervaardigd.
Dankzij de opkomst van CAD/CAM tandtechniek kan de tandarts bij het ontwerpen van occlusie en articulatie ook bij indirecte technieken aan het roer blijven staan.

Leerdoelen
 • Het ontwikkelen van begrip inzake kaakrelaties
 • Het bevorderen van inzicht in de functionele morfologie van gebitselementen
 • Het leren inzien van het belang van ‘backward planning’ in de restauratieve tandheelkunde
 • Het leren maken van verantwoorde keuzes van restauratiemateriaal bij verwachte zware (para)functionele belasting

Prof.dr. Daniel Edelhoff

Daniel Edelhoff is in Düsseldorf opgeleid tot Certified Dental Technician waarna hij tandheelkunde ging studeren in Aachen. In 1994 behaalde hij de titel Doctor of Medical Dentistry. Hij deed promotieonderzoek en werkte aan de universiteit van Portland, Oregon. In 2003 promoveerde hij aan de Universiteit van Aachen. Hij is nu hoogleraar en hoofd van de afdeling ‘Prosthodontics and Dental Material Sciences’ op de Ludwig-Maximillians Universiteit in München. Sinds 2014 is hij actief lid van The European Academy of Esthetic Dentistry (EAED). Edelhoff is redacteur van het onderzoek tijdschrift Clinical Oral Investigatons.


Restaureren van een versleten dentitie. Een teambenadering. (Lezing in het Engels)

Voorspelbare functie en esthetiek van de definitieve restauratie bij patiënten met een (ernstig) versleten dentitie vereist een gezamenlijke klinische en technische benadering door tandarts en tandtechnicus. Een systematisch concept bereik je door nauwkeurige behandelplanning met een diagnostische wax-up waarmee materiaalkeuze, preparatievorm, ‘soft-tissue management’ en tijdelijke voorzieningen worden bepaald. Tijdelijke voorzieningen spelen een essentiële rol in de communicatie tussen de patiënt en het behandelteam.


Tijdens deze lezing komen de volgende aspecten aan de orde: Esthetische en functionele analyse, behandelplanning, teamwork, materiaalselectie, CAD/CAM techniek, digitale beetbepaling, 3D gezichtsscan, moderne hoog-gevulde polymeren en volkeramiek.

Leerdoelen
 • U leert de rol van een diagnostische wax-up bij het opstellen van een behandelplan voor het restaureren van een versleten dentitie
 • U leert hoe moderne digitale technieken behulpzaam zijn bij het bepalen van beethoogte bij de vormgeving van restauraties
 • U leert van welke factoren de keuze tussen de verschillende restauratiematerialen bij de behandeling van gebitsslijtage afhankelijk is

Tandkleurige indirecte posterieure restauraties. Update 2016. (Lezing in het Engels)

Met de introductie van lithiumdisilicaat keramiek voor de enkeltands restauratie en de zeer sterke zirconiumdioxide keramieken als materiaal voor bruggen, individuele implantaat-abutments en monolitische restauraties, is de klinische toepassing van volkeramiek steeds breder inzetbaar. Sterke verbeteringen op materiaalgebied en toegenomen kennis van de eigenschappen van zirconiakeramiek in combinatie met digitale afdruk- en tandtechniek zorgen voor een verhoogde betrouwbaarheid en betere esthetische resultaten in posteriere restauraties. Echter een adequaat occlusaal concept blijft de grondslag voor de levensduur van de restauratie.


Deze lezing brengt u weer helemaal up-to-date met de meest moderne behandelmogelijkheden en uw kennis op het gebied van innovatieve suprastructuren op implantaten.

Leerdoelen
 • U leert de voor- en nadelen van het gebruik van lithiumdisilicaat bij het vervaardigen van enkelvoudige restauraties
 • U leert hoe u restauraties van lithiumdisilicaat zo goed mogelijk kunt plaatsen
 • U leert de meerwaarde van zirconiumdioxide bij het vervaardigen van bruggen in de (pre)molaarstreek

Het congres POSTERIOR2016 is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers. Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.Meer informatie over het congres

Datum en locatie

Vrijdag 5 februari 2016, Auditorium, RAI Congrescentrum, Amsterdam.
De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer.
Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Bereikbaarheid en Parkeren

Doelgroep en niveau

Tandartsen en Tandtechnici. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus zeer regelmatig patiënten behandelen.

Accreditatie

De congressen van Bureau Kalker zijn door de Toetsingscommissie van de Stichting QuAT geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Deelname aan het congres POSTERIOR2016 levert u 5 KRT punten op. U ontvangt aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop de accreditatie en het aantal KRT punten vermeld. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT en aan het Mondzorgregister. Ook geven wij uw deelname door aan PE-Online.

Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

U kunt zich inschrijven door onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging.
De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 15 oktober 2015 toegestuurd.
Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • voor 5 november 2015: géén annuleringskosten
 • voor 5 december 2015: 25% annuleringskosten
 • voor 5 januari 2016: 50% annuleringskosten
 • voor 5 februari 2016: 90% annuleringskosten

Tarief

De congresfee bedraagt € 395,- voor tandartsen en tandtechnici (inclusief koffie, thee, lunch, borrel en deelnamecertificaat)

Paul Kalker
info@bureaukalker.nl
T. 020 - 615 99 36
M. 06 - 242 74 888
F. 020 - 337 99 83

Deelnemen? Schrijf u dan nu in!

inschrijven

 • Hoofdsponsor POSTERIOR2016:
 • Co-sponsor POSTERIOR2016:

Zes lezingen over posterieure restauraties

RAI Congrescentrum Amsterdam - vrijdag 5 februari 2016

Verouderde browser

Uw computer werkt met een verouderde browser.
Om deze website te kunnen inzien adviseren wij u om gebruik te maken van een modernere browser: IE9, Firefox of Chrome.